χαρτιά περράκης από το 1887

Διαστάσεις Χαρτιών κατά ISO 216

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ

Σειρά A Διαστάσεις σε χιλιοστά Σειρά Β Διαστάσεις σε χιλιοστά Σειρά C
(φάκελοι)
Διαστάσεις σε χιλιοστά
Α0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
Α0+ 914 × 1292 B0+ 1118 × 1580
Α1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
Α1+ 609 × 914
Α2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
Α3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
Α3+ 329 × 483
Α4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
Α5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
Α6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
Α7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114
Α8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
Α9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
Α10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40